64-920 Piła

ul. Sikorskiego 33

tel. 67 351 78 55

kom. 517 398 954

e-mail: odpe@audiator.com.pl

Przechowywanie dokumentów

Usługę przechowywania dokumentów kierujemy , w szczególności, do syndyków masy upadłości  i likwidatorów podmiotów gospodarczych, które jednocześnie są zobowiązane zarchiwizować przejętą dokumentację firmy,a także przechowywać dokumenty przez siebie wytworzone.

Dokumentacja Składajacego jest przechowywana zgodnie z obowiązującymi przepisami archiwalnymi przechowywania, konserwacji, udostępniania i brakowania dokumentacji przeterminowanej.

 

Miejscem przechowywania są pomieszczenia spełniające wszystkie wymogi z zakresu pełnego bezpieczeństwa akt, wyposażone w skuteczne systemy ochrony.

 

Powierzoną dokumentację udostępniamy w każdym czasie Składającemu, upoważnionym przez niego osobom, lub z mocy prawa urzędom skarbowym, organom wymiaru sprawiedliwości.

 

Przechowywanie akt nakłada na Przechowawcę obowiązki:

• należytego przechowywania akt w sposób zabezpieczający je przed utratą lub uszkodzeniem,

• napodstawie przejętych akt osobowych wystawiamy stosowne  zaświadczenia i uwierzytelnione kserokopie byłym pracownikom z zakresu ich stosunku pracy, w szczególności dla celów emerytalno-rentowych.

• udostępniania dokumentacji uprawnionym i zainteresowanym instytucjom jak ZUS, Urząd Skarbowy, Sądy Pracy

• zachowania tajemnicy służbowej związanej z wykonywaną pracą

 

Obsługa prawno-archiwalna akt  jest wykonywana przez osoby zobowiązane na podstawie odrębnych przepisów do zachowania tajemnicy służbowej i państwowej oraz tajemnicy handlowej.

 

Dokumentacja złożona na cały okres przechowywania, składowana jest przez wymagany okres zgodnie z przepisami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych (Dz. U. Nr 167,poz. 1375).

 

Przejęte do przechowania akta, po upływie obligatoryjnych okresów ich przechowywania podlegają, na koszt przechowawcy, wybrakowaniu i przekazaniu na makulaturę lub zniszczenie, w trybie ustalonym rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych (Dz.U. Nr 167, poz. 1375).

Jeżeli macie Państwo jakiekolwiek pytania prosimy o kontakt. Z naszej strony postaramy się odpowiedzieć na wszystkie zapytania w jak najkrótszym czasie.

Wersja do druku